Tube Tech CL1B

₪15,600.00Price

Tube Tech CL1B

  • קומפרסור אופטי שפופרתי ערוץ אחד המציב את אלמנט הקימפרוס מייד אחרי שלב הכניסה. השליטה מבוצעת על ידי מגבר מסלול הבקרה (סייד צ'יין) הכולל גם מעגלי בקרה כפולים - אחד לדחיסה קבועה ואחד למשתנה. הבקרים הללו יכולים לפעול במשותף או בנפרד לבחירת המשתמש ומכילים מגברי שרת נשלטים לכל מסלול הבקרה
  •  מגבר מנורות המוצב מיד לאחר הקומפרסור יכול להשיג הגבר מדהים של 30 די בי 
  • בורר מיוחד מאפשר לינק של שתי יחידות או יותר
  • שנאי הכניסה והיציאה מבדלים בין האות הנכנס והיוצא כמו גם בין סליל ראשי למשני, לסאונד נקי ואיכותי